Sju Gårdar först med klimatcertifierad mjölk


Nu är det klart. Sju Gårdar blev först i landet med att klimatcertifiera sin mjölk.
– Vi är jätteglada och väldigt stolta, säger Henrik Johansson, ordförande i Sju Gårdar som sedan ett drygt år producerar ekologisk mjölk för Uppländska konsumenter.

Arbetet med att klimatcertifiera mjölkproduktionen har pågått nästan ända sedan Sju Gårdar började i februari 2009.

– Vi är stolta över den mjölk som vi producerar på Sju Gårdar och vi vill att den ska vara laddad med bra mervärden som både vi själva och konsumenterna gillar. Klimatet är en sådan fråga som ingen kommer undan. Alla måste bidra, tycker jag och därför kändes det på många sätt självklart att vi också skulle dra vårt strå till stacken.

Redan tidigt kastade Sju Gårdar ut all brasiliansk soja. Istället satsade man på enbart på fodermedel med låg klimatpåverkan.

– Vi producerar den absoluta merparten av kornas foder själva på våra gårdar, och vi har siktet inställt på att ytterligare öka den andelen, säger Henrik Johansson.

För att kunna bli klimatcertifierade har Sju Gårdar bland mycket annat upprättat planer för att effektivisera sin energi- och kväveanvändning. De använder bara grön el och varje traktorförare måste genomgå en utbildning i sparsamt körsätt, (Eco-driving). (Se även faktaruta om Sju Gårdars klimatarbete.)

Sju Gårdar är också en av aktörerna i Uppsala Klimatprotokoll och har skrivit på för att minska Uppsalas utsläpp av klimatgaser.

– Det är både framsynt och hedrande av kommunen att ta med Sju Gårdar i det arbetet. Min förhoppning är att vårt klimatarbete i Sju Gårdar kan inspirera andra, säger Henrik Johansson.

För ytterligare information, se www.sjugardar.se eller www.klimatmarkningen.se eller kontakta:
Henrik Johansson, ordförande Sju Gårdar, telefon: 0705 – 52 10 16
Elisabeth Gauffin, Sju Gårdar, telefon: 0705 – 36 03 61
Lars Höök, presstalesman Sju Gårdar, telefon: 0705 – 521 5207

Fakta om Sju Gårdars klimatarbete

Djurhållning

På Sju Gårdar gäller det till exempel att ha friska och välmående kor, inte bara för att det är bra för korna och dem som sköter dem. Det är också bra för klimatet eftersom friska kor ger mer mjölk och kött vilket gör klimatpåverkan per kilo lägre.

Sju Gårdar:

Är anslutna till ett hälsoredovisningssystem men har också en egen kvartalsvis uppföljning av djurens skötsel av extern veterinär
Följer kontinuerligt ett antal nyckeltal kring djurhälsan
Analyserar fodret för att utifrån kons behov och välbefinnande kunna utfodra optimalt för hög produktion.
Låter korna gå ute på bete dygnet runt under vår, sommar och höst. Det mår korna bra av. Att de betar naturbetesmarker, ger också ökad kolinlagring i marken och en lägre klimatbelastning.
Foderproduktion

En tredjedel av klimatgaserna från den vanliga mjölkproduktionen härrör från foderproduktionen. De är också i foderproduktionen de största klimatvinsterna finns att hämta.

På Sju Gårdar har man en mycket hög andel hemmaproducerat foder. Det gör att gödseln kan användas effektivare och ger kortare transporter. Det minskar också behovet av soja som ofta odlas med stor negativ klimatpåverkan.

Sju Gårdar:

Köper bara svenska och europeiska fodermedel som är ekologiskt certifierade och klimatberäknade
Eftersträvar hög andel baljväxter i grovfodret, dels för proteinet i fodret dels för att binda kväve i växtodlingen
Analyserar allt foder och anpassar foderblandningen efter näringsinnehållet i vallfodret för att uppnå en balanserad foderstat.
Växtodling

Eftersom Sju Gårdar är ekologiska använder de ingen konstgödsel. Det är bra för klimatet eftersom tillverkningen av konstgödsel förbrukar fossil energi.

Sju Gårdar:

Strävar efter att minska mängden lättillgängligt kväve i marken efter skörd. Det är viktigt för miljön och klimatet. De gör årliga kvävebalanser och har nyckeltal för kväveutnyttjandet.
Är noga med växtföljden, ser till att ha avbrottsgrödor, optimerar användningen av naturgödsel genom årliga analyser av växtnäringen och har en gödselplan för varje enskild åker.
På mulljordar, som vid bearbetning avger stora mängder kol, odlas istället långliggande vallar.
Växtnäring

Stallgödseln är viktig i ekologisk produktion. Gödselns näringsinnehåll samt när och hur mycket man sprider påverkar skörden och klimatbelastningen.

Sju Gårdar:

Analyserar näringsinnehållet i gödseln varje år och har en gödslingsplan för varje skifte
Mäter markens innehåll av växtnäringsämnen vart 10:e år
Myllar ned gödseln inom 4 timmar efter spridning för att minimera avgången av klimatgaser från gödseln
Sprider gödseln i huvudsak i växande grödor
Energianvändning

För att bli klimatcertifierad krävs att ha koll på sin energianvändning och en plan för att minska den.

Sju Gårdar:

Har gjort en total energikartläggning på varje gård och har en treårig plan för att effektivisera energianvändningen
Har tagit fram nyckeltal för hur mycket energi de använder i relation till gårdens areal och antalet kor
Använder bara el som till 100 procent kommer från förnybara energikällor
Kommer att ge alla traktorförare en kurs i sparsamt körsätt
Tar hänsyn till och dokumenterar energieffektiviteten vid investeringar i byggnader eller maskiner
Ska göra en kartläggning över varje gårds möjligheter att ersätta fossila bränslen med förnybara