Vårt Klimatarbete

Vad är bra klimatval ?

På Sju Gårdar har vi jobbat sedan starten för att minska vår klimatpåverkan. I juni 2010 fick vi ett kvitto på att vi lyckats. Då blev vi först i landet med klimatcertifierad mjölk. Det betyder att alla mejerivaror från Sju Gårdar lever upp till KRAVs och Svenskt Sigills klimatregler och är ett bra klimatval.Vårt klimatarbete betyder bland annat att vi odlar merparten av vårt foder själva och använder bara hållbarhetscertifierade fodermedel.

Image module

Klimatarbete

Sju Gårdar arbetar systematiskt för att minska utsläppen av växthusgaser. I juni 2010 blev alla våra gårdar klimatcertifierade. Det innebär att vi uppfyller de klimatkrav som KRAVs och Svenskt Sigills experter tagit fram. Här kan du se vad klimatcertifieringen innebär i praktiken:

Djurhållning och foder

Det gäller att ha friska och välmående kor. Inte bara för att det är bra för korna och dem som sköter dem, det är också bra för klimatet. Friska kor ger mer mjölk och kött vilket gör klimatpåverkan per kilo lägre.

 

Sju Gårdar:

 

● Är anslutna till ett hälsoredovisningssystem men har också en egen kvartalsvis uppföljning av djurens skötsel av extern veterinär

 

● Följer kontinuerligt ett antal nyckeltal kring djurhälsan

 

● Analyserar fodret för att utifrån kons behov och välbefinnande kunna utfodra optimalt för hög produktion.

 

● Låter korna gå ute på bete dygnet runt under vår, sommar och höst. Det mår korna bra av. Mycket bete kräver en hög andel vall vilket är bra för klimatet. Med ett grönt växt-täcke året runt binds markens kol- och mullämnen i marken vilket minskar klimatgaserna.

Växtodling

Eftersom Sju Gårdar är ekologiska använder vi ingen konstgödsel. Det är bra för klimatet eftersom tillverkningen av konstgödsel förbrukar fossil energi.

 

Sju Gårdar:

 

● Strävar efter att minska mängden lättillgängligt kväve i marken efter skörd. Det är viktigt för miljön och klimatet. De gör årliga kvävebalanser och har nyckeltal för kväveutnyttjandet.

 

● Är noga med växtföljden, ser till att ha avbrottsgrödor, optimerar användningen av naturgödsel genom årliga analyser av växtnäringen och har en gödselplan för varje enskild åker.

 

● På mulljordar, som vid bearbetning avger stora mängder kol, odlas istället långliggande vallar.

Växtnäring

Stallgödseln är viktig i ekologisk produktion. Gödselns näringsinnehåll samt när och hur mycket man sprider påverkar skörden och klimatbelastningen.

 

Sju Gårdar:

 

● Analyserar näringsinnehållet i gödseln och har en gödslingsplan för varje skifte

 

● Mäter markens innehåll av växtnäringsämnen vart 10:e år

 

● Sprider gödsel huvudsakligen i växande gröda, eller myllar ned den inom 4 timmar efter spridning. Detta för att minimera avgången av klimatgaser

Energianvänding

För att bli klimatcertifierad krävs att ha koll på sin energianvändning och en plan för att minska den.

 

Sju Gårdar:

 

● Har gjort en total energikartläggning på varje gård och har en treårig plan för att effektivisera energianvändningen

 

● Har tagit fram nyckeltal för hur mycket energi de använder i relation till gårdens areal och antalet kor

 

● Använder bara el som till 100 procent kommer från förnybara energikällor

 

● Alla traktorförare genomgår kurser i sparsamt körsätt

 

● Tar hänsyn till och dokumenterar energieffektiviteten vid investeringar i byggnader eller maskiner

 

● Gör kartläggningar över varje gårds möjligheter att ersätta fossila bränslen med förnybara