Facit av 5 års klimatcertifiering: Tydliga klimatvinster på Sju Gårdar


2010 var Sju Gårdar först i Sverige med att klimatcertifiera sina mjölkgårdar. Målet var att minska gårdarnas samlade klimatavtryck. Nu, fem år senare, finns facit: Minus 19 procent i förbrukad energi per kilo mjölk.

– Det känns väldigt bra att vi kan bidra till en lägre klimatpåverkan, säger Henrik Johansson, ordförande på Sju Gårdar. Men för miljöns skull önskar jag att vi var fler.

Sju Gårdar, som står för närproducerade och ekologiska mjölkprodukter i Uppland, är det hittills enda mejeriföretaget i Sverige som valt att klimatcertifiera sin mjölkproduktion.
– Det är ganska mycket merarbete, men det känns väl värt när man kan konstatera att ansträngningarna ger resultat, säger Henrik Johansson.

För att bli klimatcertifierade måste Sju Gårdar följa en diger regelsamling som tagits fram av KRAV och Svenskt Sigill i samråd med miljö-och klimatexperter. Hög egen självförsörjning av foder, bara grön el, noggranna analyser av gödsel och foder för att minimera näringsläckage och minskad förbrukning av fossil energi är några av kraven.

Sju Gårdar är idag till 90 procent självförsörjande med eget foder. (KRAVs minimiregel för mjölkkor är 60 procent.) Den höga självförsörjningsgraden bidrar till minskade transporter och ett bättre kretslopp av näringsämnen på gårdarna. Till det kommer en minskad energiförbrukning tillsammans med en mjölkproduktion som ökat och idag ligger högre än genomsnittet för ekologiska gårdar. Sammantaget betyder detta minskade utsläpp av klimatgaser per kilo mjölk.

Christel Cederberg, biträdande professor vid institutionen för Energi och Miljö på Chalmers och nestor i Sverige på klimatutsläpp från bland annat mjölkgårdar, är positiv.
– Sju Gårdar har gjort ett bra jobb. Genom ett konsekvent miljö- och klimatarbete, minskad energianvändning, mycket hög självförsörjningsgrad på foder och en hög mjölkavkastning har man inte bara minskat sina klimatutsläpp utan också bidragit till annan miljönytta, säger hon.