Frågor och svar

Utskriftsvänlig format (PDF, 51 KB)

Varför heter ni Sju Gårdar?
Vad händer om ni vill bli fler?
Varför ska man köpa mjölk från Sju Gårdar?
På vilket sätt är mjölk från Sju Gårdar klimatsmart?
Hur mycket mjölk producerar Sju Gårdar?
Var ligger ert mejeri?
Vore det inte klimatsmartare att ha ett mejeri i Uppsala?
Vilka mejerivaror har ni i sortimentet?
Var i Uppland ligger gårdarna?
           Rotebergs Gård
           Stabby Gård
           Gränome Gård
           Almunge Prästgård
           Kvarngården
           Östanå Gård
           Bärby Gård
Kan man som konsument besöka gårdarna?
Var kan jag hitta mjölk från Sju Gårdar?
Vad kostar mjölken?
Hur uppstod idén till Sju gårdar?
Hur har ni organiserat samarbetet?
Hur kommer ni att marknadsföra er mjölk?
Hur ser ni på Arla?
 

Varför heter ni Sju Gårdar?

Vi var från början sju uppländska gårdar som samlades kring idén om ekologisk och närproducerad mjölk. Sju är i sig en bra siffra också. Det är ett lyckotal och hänger ihop med den av månfaserna bestämda sjudagarsveckan.

Tillbaka

Vad händer om ni vill bli fler?

Vi som idag utgör Sju Gårdar har satt ribban väldigt högt när det gäller kvalitet, miljö och djuromsorg. Vi är öppna för att kunna bli fler än sju gårdar men nya intressenter måste i så fall helhjärtat stå bakom Sju Gårdars åtagande gentemot konsumenterna: Gårdarna måste ligga i Uppland, de måste klara såväl KRAVs som Svenskt Sigills kriterier och vara klimatcertifierade. Korna måste kunna röra sig fritt i ladugården och gårdarna ska vara öppna för besök. Huvuddelen av fodret ska vara producerat på den egna gården och en ny medlem måste dela vår gemensamma strävan är att framställa mjölken så klimat och miljösmart som det över huvud taget är möjligt. För att säkra en fullgod djurvälfärd så är våra besättningar knutna till en veterinär som besöker varje gård minst en gång per kvartal.

Tillbaka

Varför ska man köpa mjölk från Sju Gårdar?

För att den är god, närproducerad och smakar som mjölk ska smaka. Mjölk från Sju Gårdar vet man exakt varifrån den kommer. Ingen gård ligger längre bort än drygt fyra mil från Uppsala. Den allra närmaste, Stabby Gård, passerar man på väg ut till Hammarskog. Den ligger bara 9 kilometer från Uppsala.  Mjölken är framtagen med extra omsorg om djuren, naturen och klimatet och är märkt med både KRAV och Svenskt Sigill. Från i juni 2010 är den också klimatcertifierad. Genom att köpa mjölk från Sju Gårdar bidrar du till klimatarbetet och till att hålla ditt landskap öppet.

Tillbaka

På vilket sätt är mjölk från Sju Gårdar klimatsmart?

Genom att vår mjölk är både ekologisk och närproducerad sparar vi både miljön och klimatet. Vi på Sju Gårdar har en väldigt hög andel egenproducerat foder och andelen vall med gräs och klöver är ganska hög. Ett sådant odlingssystem, med mycket vallodling, är bra för klimatet eftersom markens kol då hålls mer bundet i marken och inte så lätt kan oxideras till aggressiva klimatgaser. I bästa fall ökar markens kolförråd. En viktig klimatvinst är att vi inte använder handelsgödsel som ju framställs med fossil energi. Självklart säger vi nej till brasiliansk soja. Vi använder bara grön el och har förbundit oss att minska vår förbrukning av energi och fossila bränslen. En viktig åtgärd är att vi analyserar innehållet av växtnäring i grödor, jordar och stallgödsel för att bara sprida just så mycket växtnäring som grödorna behöver. Det är bra får både klimatet och Östersjön. Det viktiga är att vi har bestämt oss. Vi som bildat Sju Gårdar vill producera Sveriges mest klimatsmarta mjölk och var först med att klimatcertifierade våra gårdar och att erbjuda klimatmärkt mjölk.

Tillbaka

Hur mycket mjölk producerar Sju Gårdar?

Dagens produktion är 6 miljoner kilo mjölk, det motsvarar ungefär 28 procent av all ekomjölk i Uppland och knappt 2 procent av landets totala produktion.

Tillbaka

Var ligger ert mejeri?

Mjölken från Sju gårdar körs till Grådö mejeri där den processas och paketeras. Sedan körs mjölken till butiker i Uppland av Långdahls åkeri. Grådö mejeri är ett av Sveriges minsta mejerier och ligger 11,4 mil från Uppsala.

Tillbaka

Vore det inte klimatsmartare att ha ett mejeri i Uppsala?

Genom samarbetet med Grådö kan vi utnyttja den överkapacitet som finns i ett redan befintligt mejeri. Det blir betydligt billigare för både oss och konsumenterna än att bygga ett nytt Uppsala-mejeri och det är förmodligen också bättre för klimatet. När vi har värderat klimateffekten av transporterna till och från Grådö har vi funnit att den är marginell. Det totala antalet transportkilometrar per kilo mjölk är också lägre för Sju Gårdar jämfört med de flesta andra mejerier.

Tillbaka

Vilka mejerivaror har ni i sortimentet?

Vi har lättmjölk med 0,5 procents fett, mellanmjölk med 1,5 procents fett och helmjölk med 3 procents fettinnehåll. Från och med maj 2010 utökade vi sortimentet med fil och yoghurt. I slutet av 2011 tillkom vispgrädde och vaniljyoghurt. Och från och med december 2013 kom vi med två ostar, en mild och en lagrad.

Tillbaka

Var i Uppland ligger gårdarna?

Ingen gård ligger längre bort än fyra-fem mil från Uppsala. Den allra närmaste, Stabby Gård, passerar man på väg ut till Hammarskog. Den ligger bara 9 kilometer från Uppsala. Det här är våra gårdar:

Rotebergs Gård ligger på Bälinge Mossar, 3 mil nordväst om Uppsala. Bröderna Sören Eriksson och Sture Andersson driver gården med brorsonen Jonas Andersson. Roteberg var 1988 en av de första gårdarna i Sverige att odla ekologiskt. Här finns idag 65 mjölkkor.

Tillbaka

Stabby Gård. Familjen Gauffin bor och brukar jorden i den landskapsskyddade Uppsala Näs-dalgången. De är fjärde generationen på gården. Förutom mjölkproduktion från de 180 korna, bedrivs turridningsverksamhet med tolv hästar. Ett 30-tal tackor med lamm hjälper till att hålla markerna öppna.

Tillbaka

Gränome Gård ligger nordost om Uppsala där skogsbygden börjar mellan Rasbo och Stavby. Familjen Löfgren/Nordström är fjärde generationen på gården. De 120 mjölkkorna, de flesta svarta med vita fläckar, huserar i den gamla stenladugården från 1870 som har renoverats upp på senare år.

Tillbaka

Almunge Prästgård ligger öster om Uppsala i ett landskap med flera fornlämningar från brons- och järnåldern. Jenny och Magnus Alm brukar gården som den femte generationen i familjen. Sönerna Laban och Linus och de 110 mjölkkorna upptar deras tid i veckorna.

Tillbaka

Kvarngården ligger tre mil utanför Uppsala mot Östhammar. Gården har brukats inom familjen i fem generationer och idag är det Thomas och Ellen som tar hand om de drygt 100 mjölkkorna.

Tillbaka

Östanå Gård är belägen i byn Faringe norr om Almunge. Familjen Henrik Johansson är tredje generationen på gården som har producerat ekologisk mjölk sedan 1994. Här är mjölkningen så automatiserad att de 70 mjölkkorna själva kan bestämma över sin dag.

Tillbaka

Bärby Gård ligger vackert till på en höjd nära Hallstaviksvägen i Faringe. Janne Nordström brukar gården som är en systergård till Gränome Gård. Bärby Gård används för sommarbete och här finns betesmark med en sällsynt flora som många biologer på besök blir lyriska över.

Tillbaka

Kan man som konsument besöka gårdarna?

Vi vill ha en tätare dialog med konsumenterna och vi välkomnar besök. Våra gårdar är därför öppna för konsumenterna och helst skulle vi kunna ta emot besök närsomhelst. Av flera praktiska skäl; för att vi ska ha tid att ta emot och för att minimera risken att få in någon smitta i stallarna ser vi helst att besökare ringer innan.

Tillbaka

Var kan jag hitta mjölk från Sju Gårdar?

Mjölken och våra andra mejerivaror finns i de flesta butiker i Uppsala med omnejd och i några Stockholmsbutiker. Sju Gårdars produkter är listade i alla butikskedjor utom Lidl. Om du inte hittar mjölken i din butik kan du därför säga till din handlare som lätt kan ta hem den.

Tillbaka

Vad kostar mjölken?

Priset till konsument sätts av handeln. Mjölkbönderna på Sju Gårdar har lite högre kostnader för att säkra den höga kvaliteten och spårbarheten. Den uppländska ekomjölken samlas in av särskilda tankbilar och får en egen produktionslinje på Grådö mejeri för att garantera att den hålls skild från annan mjölk. Sju Gårdar gör också mycket för att minska sin klimatpåverkan. Sammantaget gör detta att mjölken blir något dyrare. I gengäld bidrar du till en renare miljö och mindre klimatpåverkan. Och du kan vara säker på att få god, ekologisk och närproducerad mjölk från uppländska kor som håller just ditt landskap öppet.

Tillbaka

Hur uppstod idén till Sju gårdar?

Vi som byggt upp Sju Gårdar har mycket gemensamt. Vi har alla ekologisk mjölkproduktion och känner till varandra sen många år. Gemensamt för oss är att vi vill ligga i framkant när det gäller kvalitet, miljö och djuromsorg. Vi känner oss också ganska stolta över vår produktion men saknade en mer nära kontakt med konsumenterna. Konsumenternas nyväckta intresse för närproducerade livsmedel var den utlösande faktorn som gjorde att vi gick ihop för att kunna svara upp mot denna allt starkare efterfrågan. På sikt tror vi att närheten till konsumenterna är en överlevnadsfråga i en bransch som just nu är mycket tuff.

Tillbaka

Hur har ni organiserat samarbetet?

Vi bildade Sju Gårdar Ekonomisk Förening i början av oktober 2008. I föreningen har alla gårdar lika rösträtt.

Tillbaka

Hur kommer ni att marknadsföra er mjölk?

Vi hoppas så klart att konsumenterna gillar vår mjölk och det vi står för. Och att ryktet om vår goda och närproducerade mjölk ska spridas med mun till mun-metoden. Vi mjölkbönder i Sju Gårdar är också att ute i butikerna i Uppland där vi berättar om vår mjölk och låter konsumenterna provsmaka. I samband med introduktionen och vårt klimatarbete har vi också satsat på en del reklam.

Tillbaka

Hur ser ni på Arla?

Vi är det lilla alternativet till stora och proffsiga Arla. Gemensamt för oss i Sju Gårdar är att vi har velat komma närmare konsumenterna. Vi är också stolta över vår produktion och vi tycker att vi har något extra att erbjuda. Genom att gå ihop såg vi en möjlighet att kunna tillgodose konsumenternas längtan efter närproducerat och råvaror med tydligt ursprung. Det är en härlig känsla att kunna erbjuda egen mjölk i en egen förpackning under eget varumärke.

Tillbaka

 

 

Sju Gårdars blomma